Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2011

nanaver
Play fullscreen
chcę. chcę. chcę...!

May 05 2011

nanaver
nie czekać dłużej...!
Reposted fromniceandsexy niceandsexy
nanaver
leżę od niechcenia mi się wierzyć leżyć
z tobą na stałe w nocy na dzień wstałe
twoje nieswoje wtedy dokarmelam
chociaż dzielam z tobą za
bardzo niedzielam.
— miron białoszewski
nanaver
uwolnić się wreszcie z tego niebycia sobą. wrócić do siebie i już.
Reposted fromniceandsexy niceandsexy
nanaver
4921 fc2e
Reposted fromjadex jadex viaburasuka burasuka

May 04 2011

nanaver
7619 400a
przez rozsypane szkło przez drut i beton dziurę w płocie
jak duży czarny kot przebiegnę przez zaspane miasto.
Reposted byburasukasunakosimapesjel

May 02 2011

nanaver

May 01 2011

nanaver
Play fullscreen
tęskniąc za vincentem moonem.
nanaver
0732 3042
nie przychodź do mnie życie zbyt często. w zmyślonych paryżach mnie zgub. a ja? 

ja ucieknę gdzie czary gdzie mary- przebiegnę ci drogę jak kot.
Reposted byaniuszka aniuszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl